Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Nijsen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Nijsen gevestigd aan de Veulenseweg 20 te Veulen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 14015971;
  2. afnemer: de partij die met Nijsen een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Nijsen heeft ontvangen of met wie Nijsen in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Nijsen enige rechtshandeling verricht;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Nijsen en de afnemer;
  4. product: het product en/of de dienst dat Nijsen in het kader van de overeenkomst levert.

Artikel 2. Toepasselijkheid, afwijken en wijzigen van de algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, hoegenaamd ook, aangegaan door Nijsen.

2.2. Deze algemene voorwaarden kunnen ook jegens de afnemer worden ingeroepen door werknemers van Nijsen en door derden die door Nijsen zijn ingeschakeld.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele door de afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door Nijsen uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Nijsen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

2.4. Indien Nijsen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nijsen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.6. Nijsen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking 30 dagen nadat de wijzigingen aan de afnemer kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 3. Aanbieden, offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1. Aanbiedingen van Nijsen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, behoudens schriftelijke verklaring van het tegendeel.

3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of publicaties van Nijsen binden Nijsen niet.

3.3. De producten die Nijsen levert, bestaan o.a. uit natuurlijke materialen. Dit betekent dat afbeeldingen of monsters van de producten slechts ter indicatie kunnen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

3.4. Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Nijsen schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd, dan wel nadat door Nijsen een begin met de uitvoering is gemaakt.

3.5. Bij annulering van een bestelling kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Niet nakoming / overmacht

4.1. Indien Nijsen door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Nijsen. Nijsen is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.

4.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden, natuurrampen; diefstal; brand; overstromingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Nijsen door zijn leveranciers; ex- en importverboden; storingen en ongevallen in de fabriek van Nijsen of van zijn leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Nijsen, zijn leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

Artikel 5. Verplichtingen van de afnemer

5.1. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Nijsen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nijsen ter beschikking worden gesteld.

5.2. Indien de door de afnemer aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de afnemer.

5.3. De afnemer is gehouden Nijsen onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.4. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de afnemer gevestigd is in verband met het onder zich hebben, bewaren en gebruiken, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de afnemer verantwoordelijk.

5.5. Alle gegevens en inlichtingen die door Nijsen zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de afnemer niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.

5.6. De afnemer vrijwaart Nijsen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de afnemer toerekenbaar is.

5.7. Nijsen gaat ervan uit dat de afnemer al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

5.8. Indien het door Nijsen geleverde is voorzien van instructies en/of technische specificaties, dan is de afnemer verplicht het geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit deze instructies of technische specificaties.

Artikel 6. Leveringstermijn

6.1. Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.

6.2. In het geval dat een met de afnemer overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Nijsen ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 7. Levering

7.1. De producten worden door Nijsen geleverd op het door de afnemer aan Nijsen kenbaar gemaakte adres.

7.2. De transportkosten zijn voor rekening van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.3. De afnemer is verplicht de producten af te nemen. Indien de afnemer afname weigert, dan is Nijsen gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. Indien de afnemer de producten die Nijsen onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Nijsen het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de afnemer te (doen) verkopen. De afnemer blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Reclame / termijnen

8.1. De afnemer is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

8.2. Reclames met betrekking tot de geleverde producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen 7 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan Nijsen kenbaar te worden gemaakt.

8.3. Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde producten.

8.4. Geringe afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, dan wel volgens verkeersopvattingen eigen zijn aan natuurproducten, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

8.5. Een reclame als bedoeld in artikel 8.2 schort de betalingsverplichting van de afnemer niet op.

8.6. Beantwoordt het afgeleverde product niet aan de overeenkomst, dan is Nijsen, naar zijn keuze, slechts gehouden tot vervanging of tot verlening van een pro-rata korting op de prijs.

8.7. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande goedkeuring van Nijsen.

8.8. Klachten over het geleverde product worden niet in behandeling genomen indien: a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de afnemer of diens personeel; b. het product niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor het product bestemd is; c. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden; d. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen of grondstoffen; e. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling); f. er sprake is van een technisch onvermijdelijke afwijking.

Artikel 9. Betaling

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, dient de afnemer de betaling voor de door Nijsen geleverde producten door middel van overmaking naar of storting op een door Nijsen aan te wijzen bankrekening, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook, steeds zonder dat een beroep op verrekening mogelijk is, binnen de op de factuur vermelde vervaldatum.

9.2. Nijsen is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de producten te verlangen en/of voldoende zekerheid te bedingen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer.

9.3. Indien volledige betaling niet voor de onder 9.1 bedoelde vervaldatum heeft plaats gevonden, is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, in welk geval vanaf dat moment over de verschuldigde hoofdsom een vergoeding van wettelijke handelsrente per (gedeelte van een) maand verschuldigd is alsmede alle door Nijsen ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waartoe de afnemer op eerste verzoek van Nijsen afdoende zekerheid dient te bieden. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

9.4. Bij overschrijding van de onder 9.1 bedoelde vervaldatum is Nijsen gerechtigd om:

  1. alle leveringen, ongeacht uit welke overeenkomst met de afnemer deze voortvloeien, te staken totdat betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag komen voor rekening van de afnemer. Nijsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de afnemer lijdt door de opschorting; dan wel
  2. de betrokken overeenkomsten, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen; een en ander steeds onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

9.5. Een betaling door of vanwege de afnemer welke na de vervaldatum is ontvangen door Nijsen zal steeds geacht worden te hebben plaatsgevonden eerst ter voldoening van de door de afnemer verschuldigd geworden wettelijke rente, vertragingsrente, buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en vervolgens in volgorde van ouderdom van de openstaande vordering(en), ongeacht andersluidende aanwijzing van de afnemer.

9.6. Nijsen is bevoegd om de bedragen die de afnemer verschuldigd is of zal worden aan Nijsen of tot dezelfde groep als Nijsen behorende vennootschappen in mindering te brengen op de bedragen die de afnemer, uit welken hoofde ook, te vorderen heeft van Nijsen of andere tot dezelfde groep als Nijsen behorende vennootschappen. 9.7. De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur van Nijsen binnen 7 dagen na factuurdatum. Daarna wordt de afnemer geacht met die factuur in te stemmen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Nijsen, totdat alle vorderingen die Nijsen op de afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

10.2. Multiway, IBC, pallet, palletbox, bigbag, octabin en overige transportmiddelen blijven te allen tijde eigendom van Nijsen, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen en bevestigd.

10.3. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de afnemer is overgegaan, wenden de afnemer en/of door of voor zijn rekening ingeschakelde derden alle benodigde zorg aan en nemen zij alle dienstige maatregelen om de in lid 10.1 en 10.2 bedoelde producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij de afnemer aanwezige zaken, en zullen zij al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.

10.4. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de afnemer is overgegaan, is het de afnemer niet toegestaan de producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.5. De afnemer is gehouden derden die zich op de door Nijsen geleverde producten willen verhalen te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Nijsen. Voorts is de afnemer gehouden Nijsen hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

10.6. Voor het geval Nijsen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer bij voorbaat onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Nijsen en aan door Nijsen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nijsen zich bevinden en die producten terug te nemen.

10.7. Indien Nijsen zijn eigendomsvoorbehoud inroept, is het de afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met door Nijsen verschuldigde prestaties.

10.8. Voor de terbeschikkingstelling van Multiway, IBC, pallet, palletbox, bigbag, octabin en overige transportmiddelen is Nijsen gemachtigd een borg in rekening te brengen. Nadat Nijsen de artikelen in goede staat heeft terugontvangen wordt de borg teruggestort aan de afnemer.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring

11.1. Nijsen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de afnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de afnemer te werk zijn gesteld.

11.2. Nijsen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Nijsen is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

11.3. Nijsen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het geleverde product of door gebruik van het geleverde product in strijd met de gebruiksinstructies.

11.4. In geen geval is Nijsen aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de afnemer het geleverde product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

11.5. Nijsen is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt doordat de afnemer de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan of de producten kunnen bederven. 11.6. Nijsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverd product wordt gevoerd aan dieren na de vermelde houdbaarheidsdatum.

11.7. Nijsen is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, milieuschade, reputatieschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

11.8. Adviezen, in de meest ruime zin van het woord, worden steeds “naar beste weten en kunnen” uitgebracht. Nijsen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook welke voortvloeit uit onjuiste of gebrekkige adviezen.

11.9. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door Nijsen of door een door Nijsen in rekening gebrachte gebrekkige dienst dan is, behoudens voor zover de schade het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Nijsen of zijn leidinggevende ondergeschikten, de totale aansprakelijkheid van Nijsen beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door hem gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Nijsen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst, echter met een maximum van € 45.000,– in totaal.

11.10. De afnemer is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te voorkomen of te beperken.

11.11. Het recht op schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Nijsen ter zake van gebreken in geleverde producten, verrichte diensten zal vervallen door verloop van één jaar na het tijdstip van (af)levering.

11.12. Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Nijsen handelt, dan dient de afnemer alle schade te vergoeden die Nijsen daardoor lijdt of heeft geleden.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1. Nijsen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Nijsen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.

12.2. Nijsen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de afnemer geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

12.3. Voorts is Nijsen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.4. Nijsen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer surseance van betaling verzoekt of deze aan de afnemer wordt verleend, ingeval de afnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de afnemer niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

12.5. Indien Nijsen tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

13.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Nijsen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Nijsen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Nijsen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

14.1. Nijsen behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door hem gemaakte en ter beschikking gestelde documenten, offertes, afbeeldingen en tekeningen.

14.2. De afnemer dient de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de geleverde producten te allen tijde te respecteren.

Artikel 15. Diversen

15.1. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Nijsen en de afnemer niet aan en zullen Nijsen en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling in acht wordt genomen.

15.2. Nijsen is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Hij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle overeenkomsten met Nijsen is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 16.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de afnemer en Nijsen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Nijsen gevestigd is.